недеља

SREDNJA ŠKOLA
ČASOVI ENEGLESKOG
JEZIKA ZA SREDNJOŠKOLCE:

1) Popravljanje loših ocena.
2) Priprema za kontrolne testove.
3) Priprema za popravni ispit.
4) Savladavanje novog gradiva.
5) Proširenje vokabulara.
6) Savladavanje gramatike i složenijih gramatičkih struktura.
7) Poboljšanje konverzacije na engleskom jeziku.
8) Priprema iz ostalih oblasti u skladu sa Vašim potrebama.

Časovi engleskog jezika za srednjoškolce su osmišljeni tako da učenici podjednako uvežbavaju jezičke veštine čitanja, slušanja, pisanja govora, kako bi bili osposobljeni da strani jezik koriste u različitim komunikativnim situacijama, prilagođenim njihovom uzrastu i interesovanjima

Nakon svakog časa učenici dobijaju i odgovarajući domaći zadatak
kako bi do našeg sledećeg susreta što više provežbali i što bolje utvrdili
obrađeno gradivo.

Za pripremu gradiva koristim savremenu inostranu literaturu (Oxford,
Cambride, Longman) ili literaturu koju Vi odaberete ukoliko Vam
tako više odgovara.